Galeri

Video PI1M Kerteh 5
PI1M Felda Kerteh 5
Kemudahan: Training Room with 10 unit Lenovo PC
Kemudahan: Cyber Hall with 10 unit Lenovo PC